Všeobecné obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri využívaní služieb internetového portálu www.zamestnam.sk

2. Prevádzkovateľ má všetky práva k obsahu internetového portálu a vykonáva všetky majetkové práva autorov, alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení obsahu internetového portálu. Návštevník nemá bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa právo použiť, ani meniť akýkoľvek obsah časti internetového portálu.

ZÁKLADNÉ POJMY

1. Prevádzkovateľom portálu www.zamestnam.sk a poskytovateľom služieb je Mgr. Jana Pavlovičová so sídlom Nitrianska 8637/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Živnostenskom registri OU-ZA-OZP1-2016/043404-2, číslo živnostenského registra: 306-4771.

2. Službou sa rozumie sprístupnenie webového priestoru na prezentovanie ponúk obchodných partnerov z radov personálnych agentúr a recruiterov, vytvorenie agenta Watchdog pre vyhľadávanie vhodných zamestnancov pre registrovaných používateľov, vytvorenie požiadavky na získanie kontaktu na vybraného kandidáta. Prevádzkovateľ poskytuje uvedené služby používateľom bezplatne. Poskytované služby nie sú sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Návštevník je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si prehliada obsah internetového portálu.

4. Používateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá pravdivo vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa za účelom využívania služieb prostredníctvom internetového portálu. Používateľ sa môže registrovať buď ako Zamestnávateľ, alebo Personálna spoločnosť.

5. Obchodný partner je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

6. Sprostredkovaním služieb sa rozumie poskytnutie kompletných kontaktných údajov záujemcu (registrovaného používateľa) obchodnému partnerovi (majiteľovi inzerátu) v rozsahu potrebnom pre ich ďalšiu komunikáciu.

7. Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a potvrdení zo strany prevádzkovateľa. Používateľský účet slúži na využívanie služby poskytovanej prevádzkovateľom. Prístup k používateľskému účtu je definovaný jedinečným spojením prihlasovacieho mena (IČO spoločnosti) a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu. 

PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. Návštevníci majú právo prezerania obsahu internetového portálu bez predchádzajúcej registrácie. Pri prezeraní obsahu nesmú návštevníci zasahovať do práv spoločností, alebo iných návštevníkov, alebo používateľov, alebo tretích strán. V prípade, že by k takémuto konaniu došlo, návštevník zodpovedá za následok takéhoto konania sám.

2. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranami ponuky a dopytu.

3. Prevádzkovateľ prostredníctvom sprístupnenia technologického zázemia, internetovej platformy umožňuje obchodným partnerom z radov personálnych agentúr a recruiterov možnosť ponúkať svoje služby, inzerovať profily proaktívnych kandidátov.

4. Návštevníkom prevádzkovateľ umožňuje neobmedzene prehliadať zverejnené ponuky. Po prejavení záujmu návštevníka o sprostredkovanie kontaktu na vybraného kandidáta poskytovateľ sprostredkuje obchodnému partnerovi, majiteľovi inzerátu, kontakt na takéhoto záujemcu.

5. Obchodný partner, personálna agentúra, recruiter následne po sprostredkovaní kontaktu používateľa, záujemcu o profil vybraného kandidáta, kontaktuje priamo záujemcu za účelom dohodnutia ďalšieho postupu, prípadne uzavretia Zmluvy o sprostredkovaní služieb, alebo inej obchodnej zmluvy.

6. Za plnenie prípadnej Zmluvy uzavretej medzi používateľmi a z nej vyplývajúcich nárokov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

7. Využívanie služieb internetového portálu, sprostredkovanie kontaktov je možné len po registrácii a súhlase s Podmienkami používania.

REGISTRÁCIA

1. Návštevník, ktorý má záujem aktívne využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára.

2. Návštevník je povinný vyplniť všetky údaje v registračnom formulári pravdivo, presne a správne. V prípade vyplnenia nepravdivých, nepresných, alebo nesprávnych údajov, čoho dôsledkom dôjde k vzniku škody na majetku prevádzkovateľa alebo návštevníkov, používateľov, alebo tretích strán zodpovedá návštevník.

3. Po odoslaní registračného formulára má prevádzkovateľ právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním konfirmačného e-mailu na e-mailovú adresu návštevníka.

4. Potvrdením registrácie zo strany prevádzkovateľa sa návštevník stáva používateľom. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami na konci registračného formulára, označením príslušného políčka.

5. Po potvrdení registrácie zriadi prevádzkovateľ používateľovi používateľský účet, zašle mu prístupové údaje k používateľskému účtu.

6. Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, ktorý obdržal potvrdenie registrácie zo strany prevádzkovateľa. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti prevádzkovateľa zodpovednosť za následky prípadnej škody, ktoré jemu, alebo prevádzkovateľovi, alebo inému používateľovi, alebo návštevníkovi, alebo tretej strane vzniknú v súvislosti s užívaním služby treťou osobou.

7. Používateľ má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jedinečného používateľského konta. Každý používateľský účet je viazaný na jedno unikátne IČO. Pokiaľ sa registroval používateľ ako Personálna spoločnosť, má možnosť vytvárať prostredníctvom svojho používateľského účtu prístupové kontá pre vlastných recruiterov. 

8. Recruiter sa na portál prihlasuje prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a hesla, ktoré si zvolil. Prostredníctvom svojho konta má možnosť vkladať inzeráty, profily kandidátov. Recruiter si sám administruje aj svoj vlastný profil, údaje, ktoré sa zobrazujú pri inzeráte kandidáta, ako je meno recruitera a jeho fotografia.

9. Každý používateľ zodpovedá za bezpečnosť uchovania svojich prihlasovacích a registračných údajov, ako aj za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

10. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy z adresy uvedenej v registračných údajoch na adresu prevádzkovateľa info@zamestnam.sk s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu. Prevádzkovateľ následne zabezpečí likvidáciu osobných údajov používateľského účtu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11. Ak je na prístup do online služieb portálu využívaný email poskytnutý zamestnávateľom, môže vlastník domény (zamestnávateľ), ktorý je priradený k emailovej adrese riadiť a spravovať používateľský účet, mať prístup k údajom a spracovávať údaje vrátane obsahu komunikácie.

12. K zrušeniu používateľského účtu môže dôjsť zo strany prevádzkovateľa, ako aj používateľa.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky, poruší autorské práva prevádzkovateľa, poškodí dobré meno prevádzkovateľa, umožní využitie služieb poskytovaných portálom inej neregistrovanej osobe. V prípade zrušenia registrácie je prevádzkovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené používateľom na jeho stránke. V tomto prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát a obsahu používateľa.

14. Internetový portál www.zamestnam.sk môže využívať cookies, alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na portál. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Rešpektovanie súkromia a ochrana osobných údajov používateľov sú pre nás prvoradé. Údaje, ktoré sú nám zverené, chránime pred stratou, zneužitím, poškodením, alebo odcudzením prostredníctvom silného zabezpečenia a šifrovania.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov vzťahujúcimi sa na Európsky hospodársky priestor, ako aj príslušnými platnými ustanoveniami Slovenskej Republiky, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

3. Prevádzkovateľ získava osobné údaje registrovaných používateľov za účelom ponúkať používateľom kvalitné služby. Osobné údaje, ktoré poskytujú používatelia prevádzkovateľovi sú poskytované dobrovoľne a slúžia pre úkony v rámci obchodných podmienok portálu. V inzerátoch je zakázané zverejňovať akékoľvek osobné údaje kandidátov.

4. Pri zverejňovaných inzerátoch sa  môžu zobrazovať identifikačné údaje recruitera, slúžiace k selekcii inzerátov podľa príslušnosti k jednotlivému recruiterovi. Tieto údaje sú dobrovoľné, inzerovať je možné aj bez ich uvedenia. Je na osobnom zvážení každého recruitera, ako si nastaví svoje vlastné konto a aké údaje o ňom samotnom sa budú na portáli zobrazovať. Podľa vlastného zváženia sa môže recruiter rozhodnúť inzerovať ako pseudonym, v jeho inzerátoch sa môžu zobrazovať len iniciálky,  alebo bude inzerát obsahovať aj jeho vlastné meno, alebo priezvisko, prípadne si do profilu nahrá vlastnú fotografiu.  Všetky tieto údaje si vkladá do svojho profilu recruiter osobne, prostredníctvom vlastných prístupových údajov a nie sú v žiadnom prípade povinné. Ich absencia, prípadne iná zvolená forma (iniciálky, pseudonym) nemá žiadny vplyv na uskutočnenie obchodnej transakcie. 

5. Niektoré z osobných údajov sú používateľmi poskytnuté pri samotnej registrácii, vytváraní používateľského konta. Iné sú získané zaznamenaním interakcie s využívaním služieb a zverejnenými inzerátmi, pri vytváraní vyhľadávacieho agenta – služby Watchdog, pri odosielaní transakčného formulára inzerentovi, žiadosti o technickú podporu, alebo pri používaní technológií, ako sú súbory cookie.

6. V súvislosti s poskytovaním služieb internetového portálu www.zamestnam.sk je nevyhnutné spracovávanie poskytnutých osobných údajov registrovaných používateľov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7. Zamestnávateľ dotknutej osoby je podľa § 78 ods.(3) Zákona č. 18/2018 oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. 

8. Používateľ, ako aj zamestnávateľ dotknutej osoby pri svojej registrácii dáva jednoznačný súhlas so spracovávaním  osobných údajov dotknutej osoby. Tento súhlas má právo kedykoľvek odvolať. Zároveň má právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie a právo na podanie sťažnosti orgánu na ochranu osobných údajov.

9. Poskytovateľ sprostredkováva inzerujúcim obchodným partnerom osobné údaje používateľov so súhlasom a povolením používateľov len v nevyhnutnej, presne vymedzenej forme, potrebnej na dokončenie obchodnej transakcie k inzerátu, o ktorý používateľ prejavil záujem.

10. Sprostredkovanie údajov používateľa sa uskutočňuje odoslaním transakčného emailu na emailovú adresu inzerujúcej personálnej spoločnosti. Transakčný mail obsahuje osobnú správu od registrovaného používateľa a jeho kontaktné údaje v taxatívne vymedzenom rozsahu, pokiaľ boli tieto údaje pri registrácii vyplnené a to v tvare: IČO, názov spoločnosti podľa príslušného registra, email, telefón, mobil, kontaktná osoba a jej funkcia v spoločnosti. Takáto správa je automaticky zaslaná inzerujúcej personálnej spoločnosti vždy, keď registrovaný používateľ prejaví záujem o konkrétny inzerát a vyplní transakčný formulár na odoslanie osobnej správy majiteľovi inzerátu.

SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Prevádzkovateľ vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby obchodný partner, ktorého predmetom činnosti je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou.

2. Služby, ako je zadávanie neobmedzeného počtu inzerátov, administrácia inzerátov, štatistiky a prehľady sú poskytované obchodným partnerom bezplatne.

3. Prevádzkovateľ má právo poskytovať všetky služby, vrátane služieb sprostredkovávania obchodných kontaktov počas ľubovoľného obdobia bezplatne.

4. Prevádzkovateľ má právo na zaplatenie ceny za sprostredkovanie obchodného kontaktu podľa zverejneného cenníka, platného v čase sprostredkovania kontaktu. Cenník je prístupný obchodným partnerom  v registračnom formulári Personálnej spoločnosti v časti 4 - Prihlasovacie údaje.

5. Obchodný partner (personálna spoločnosť, recruiter) sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi odplatu za sprostredkovanie kontaktu na záujemcu o zverejnený inzerát. Nárok na zaplatenie odplaty vzniká prevádzkovateľovi preposlaním transkačného mailu obchodnému partnerovi, osobnej správy od registrovaného používateľa (zamestnávateľa) obsahujúceho jeho kontaktné údaje v taxatívne vymedzenom rozsahu, pokiaľ boli tieto údaje pri registrácii používateľa vyplnené a to v tvare: IČO, názov spoločnosti podľa príslušného registra, email, telefón, mobil, kontaktná osoba a jej funkcia v spoločnosti. Takáto správa je automaticky zaslaná inzerujúcej personálnej spoločnosti vždy, keď registrovaný používateľ prejaví záujem o konkrétny inzerát a vyplní transakčný formulár na odoslanie osobnej správy majiteľovi inzerátu.

6. V prípade, že dôjde k zmene ceny za sprostredkovanie služby, je o tejto skutočnosti obchodný partner bezprostredne informovaný e-mailovou správou, obsahujúcou aktuálny cenník, zaslanou na e-mailovú adresu, ktorú má obchodný partner uvedenú vo svojom Používateľskom účte. Obchodný partner (personálna spoločnosť, recruiter) je povinný takúto zmenu rešpektovať. 

7. Prevádzkovateľ vystaví obchodnému partnerovi (majiteľovi inzerátu) faktúru za sprostredkované služby (sprostredkovanie taxatívne vymedzených, vyplnených kontaktných údajov na záujemcu o kandidáta) po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo sprostredkovanie služby poskytnuté. Obchodný partner je povinný uhradiť prevádzkovateľovi cenu za sprostredkovanie služby, uvedenú na faktúre riadne a včas.

8. V prípade omeškania používateľa s úhradou faktúry je prevádzkovateľ oprávnený účtovať používateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Počas omeškania úhrady faktúry je prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť poskytovanie služieb používateľovi. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky prevádzkovateľa voči obchodnému partnerovi, je obchodný partner povinný uplatniť písomne u prevádzkovateľa najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia faktúry.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby bola služba poskytovaná nepretržite, bez výpadkov a prerušení. Prevádzkovateľ vytvára obchodným partnerom podmienky na neobmedzené, bezplatné zverejňovanie inzerátov v rozsahu podľa prednastavenej šablóny a návštevníkom poskytuje možnosť si tieto inzeráty neobmedzene prehliadať.

2. Obchodný partner plne zodpovedá za zverejnený obsah inzerátu. Obchodný partner vkladá do databázy len profily kandidátov, ktorí sú aktuálni, preverení, prípadne otestovaní. Je neprípustné v profiloch zverejňovať akékoľvek osobné údaje, názvy spoločností, kontaktné, reklamné a propagačné informácie. Je vyslovene zakázané zverejňovanie hanlivého, urážlivého, extrémistického, diskriminačného, ilegálneho, alebo inak nemorálneho obsahu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku inzerátov a za ich gramatickú správnosť.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť inzerát, alebo odstrániť už zverejnený inzerát aj bez uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd.

6. Používateľ zodpovedá za neoprávnené používanie prístupových údajov, zneužitie prihlasovacieho mena a hesla a všetku škodu, ktorá vznikne takýmto zneužitím neoprávnenou osobou návštevníkom, prevádzkovateľovi, alebo používateľom.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím stranám vzniknúť požívaním webového portálu, vrátane ušlého zisku, alebo straty akýchkoľvek dát.

8. Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, kedy je zodpovednosť podľa týchto podmienok vylúčená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.zamestnam.sk sú dohodnuté na neurčitý čas. Pre používateľa sa stávajú záväznými od jeho registrácie na portál prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. O zmenách informuje používateľov formou zverejnenia zmien na webovom portáli s uvedením dátumu, od ktorého nové podmienky nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových podmienok strácajú platnosť pôvodné podmienky.

3. Všetky vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25. 5. 2018.